01:01:2023 మొదటి ఆదివారం ఆరాధన సింహాద్రిపురం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/kqeqqYcZj68/0.jpg&videoid*VIDEO*kqeqqYcZj68&date*2023-01-02T00:08:56.000Z#01:01:2023 మొదటి ఆదివారం ఆరాధన తాడిపత్రి=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/oj0_8RCZF0s/0.jpg&videoid*VIDEO*oj0_8RCZF0s&date*2023-01-01T19:27:42.000Z#1:1:2023 నూతన సంవత్సర ఆరాధన YLR=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Hf5oeg7xqyk/0.jpg&videoid*VIDEO*Hf5oeg7xqyk&date*2023-01-01T09:16:23.000Z#31:12:2022 వాచ్ నైట్ సర్వీస్ YLR=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/NifVjlGzN2U/0.jpg&videoid*VIDEO*NifVjlGzN2U&date*2023-01-01T06:55:53.000Z#6thclass2022-2023 memories,yellanur=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/7ru4Fbjqaq0/0.jpg&videoid*VIDEO*7ru4Fbjqaq0&date*2022-12-31T14:35:08.000Z#yellanur river @tadipatrifoodvarieties=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/iBXxOPuW9gA/0.jpg&videoid*VIDEO*iBXxOPuW9gA&date*2022-12-25T15:16:10.000Z#24:12:2022 క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ YLR=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Kv35nWgx73A/0.jpg&videoid*VIDEO*Kv35nWgx73A&date*2022-12-25T06:10:33.000Z#

27:11:2022 ఆదివారం ఆరాధన YLR=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/5tgzJzakgXU/0.jpg&videoid*VIDEO*5tgzJzakgXU&date*2022-11-27T18:54:21.000Z#

Vivekananda School,Yellanur Road,Tadipatri.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ujGld8g_d20/0.jpg&videoid*VIDEO*ujGld8g_d20&date*2022-11-27T01:30:30.000Z#

40 దినముల ఉపవాస ముగింపు కూడిక=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/sy0kbkDIULA/0.jpg&videoid*VIDEO*sy0kbkDIULA&date*2022-11-24T20:08:23.000Z#

SCIENCE FAIR 2nd Day School Level Competition Zphs Vennapusapalli Yellanur MDL.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/KHUfAlJKmSE/0.jpg&videoid*VIDEO*KHUfAlJKmSE&date*2022-11-24T11:52:12.000Z#

yellanur road shivalayam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/s9v3xeMBrjw/0.jpg&videoid*VIDEO*s9v3xeMBrjw&date*2022-11-21T23:09:55.000Z#

20:11:2022 ఆదివారం ఆరాధన YLR=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/5j4U2FQzdsw/0.jpg&videoid*VIDEO*5j4U2FQzdsw&date*2022-11-20T18:57:29.000Z#

YELLANUR MOHARAM 🖤🖤🖤🖤=thumb*https://i.ytimg.com/vi/HFCBJJha3hY/0.jpg&videoid*VIDEO*HFCBJJha3hY&date*2022-11-15T08:39:09.000Z#ALI AKBAR YELLANUR KING =thumb*https://i.ytimg.com/vi/obhqESgNJvc/0.jpg&videoid*VIDEO*obhqESgNJvc&date*2022-11-15T08:36:47.000Z#VR BOMBAY BAKERY TADIPATRI YELLANUR ROAD VOLGS=thumb*https://i.ytimg.com/vi/41B_8OkVKN8/0.jpg&videoid*VIDEO*41B_8OkVKN8&date*2022-11-08T15:00:30.000Z#yellanur moharram=thumb*https://i.ytimg.com/vi/bHoIsfOfNVE/0.jpg&videoid*VIDEO*bHoIsfOfNVE&date*2022-11-08T10:48:13.000Z#yellanur moharram king adda patha peta=thumb*https://i.ytimg.com/vi/2F-hPEprf6o/0.jpg&videoid*VIDEO*2F-hPEprf6o&date*2022-11-08T10:43:36.000Z#yellanur moharram ali akbar full fire =thumb*https://i.ytimg.com/vi/PfCfzpq3HIo/0.jpg&videoid*VIDEO*PfCfzpq3HIo&date*2022-11-08T10:38:57.000Z#yellanur moharram ali akbar king=thumb*https://i.ytimg.com/vi/rbT8jDcKPgY/0.jpg&videoid*VIDEO*rbT8jDcKPgY&date*2022-11-08T10:37:31.000Z#yellanur moharram ali akbar king entry=thumb*https://i.ytimg.com/vi/WvPqPAYGyvo/0.jpg&videoid*VIDEO*WvPqPAYGyvo&date*2022-11-08T10:27:17.000Z#yellanur moharram ali akbar king =thumb*https://i.ytimg.com/vi/K7h6nW1UAA8/0.jpg&videoid*VIDEO*K7h6nW1UAA8&date*2022-11-08T10:22:52.000Z#

admin
Author: admin