Vasavi matha Kolatam Vatsavai=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-sQTmcfaCvk/0.jpg&videoid*VIDEO*-sQTmcfaCvk&date*2023-09-18T16:50:21.000Z&chname*#

Ramaiya Vatsavai l shortsfeed dance viraldance song=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/_K8PM89ubZA/0.jpg&videoid*VIDEO*_K8PM89ubZA&date*2023-09-17T12:24:05.000Z&chname*#

Not Ramaiya Vatsavai… | Dance Video – Bollywood srk shorts youtubeshorts explore dance video=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/JbToyCPzlUM/0.jpg&videoid*VIDEO*JbToyCPzlUM&date*2023-09-15T06:39:02.000Z&chname*#

vatsavai 5.9.2023 Fr.k. joji babu Garu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xVkctDp2sG4/0.jpg&videoid*VIDEO*xVkctDp2sG4&date*2023-09-12T07:51:07.000Z&chname*null#

Fr. Kovvali Joji Babu Garu vatsavai lo 5.8.2023, మంగళవారం,Anthony vari Church lo ఉపవాస ప్రార్థన.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/JB2DjhDnYLk/0.jpg&videoid*VIDEO*JB2DjhDnYLk&date*2023-09-11T05:12:18.000Z&chname*null#

Vatsavai Anthony vari Church lo Upavasa ప్రార్థనలు Fr.Devaa Kumar Garu Fr.k. Jojibabu Garu.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wg2HBGaSYZA/0.jpg&videoid*VIDEO*wg2HBGaSYZA&date*2023-09-06T16:45:16.000Z&chname*null#Vatsavai Anthony vari Church lo Upavasa ప్రార్థన Fr.Kovvali Joji Babu Garu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Lx8vv8q3mdQ/0.jpg&videoid*VIDEO*Lx8vv8q3mdQ&date*2023-09-06T14:17:33.000Z&chname*null#

Vatsavai Anthony vari Church ఉపవాస Divya sprasada aaradadana Fr..Deva Kumar Garu,.Fr.K. Jojibabu.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/7RGyM4hcjfQ/0.jpg&videoid*VIDEO*7RGyM4hcjfQ&date*2023-09-06T11:34:17.000Z&chname*null#

AC COLD STORAGE VATSAVAI is going live!=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Ilzy_7m8PB8/default_live.jpg&videoid*VIDEO*Ilzy_7m8PB8&date*2023-08-31T05:24:40.000Z&chname*null#

Floods Alert in Jaggaiah Peta | NTR District | Samayam Telugu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/TmObcLGPq5A/0.jpg&videoid*VIDEO*TmObcLGPq5A&date*2023-07-26T09:42:23.000Z&chname*null#Lingala munni aaru… vatsavai mandal ….🥶🌧️🌧️=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/C_2YbhHzbEI/0.jpg&videoid*VIDEO*C_2YbhHzbEI&date*2023-07-26T04:31:26.000Z&chname*null#vatsavai bonalu kanyaka parameswari devaalayam bonalu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-CH07OYFkas/0.jpg&videoid*VIDEO*-CH07OYFkas&date*2023-07-16T05:17:38.000Z&chname*null#kjphilip kjphilip is going live! vatsavai=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jTcdt6LQwuQ/0.jpg&videoid*VIDEO*jTcdt6LQwuQ&date*2023-07-14T04:33:38.000Z&chname*null#vatsavai village location video/@=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gr_rIgljK4Q/0.jpg&videoid*VIDEO*gr_rIgljK4Q&date*2023-07-02T03:21:48.000Z&chname*null#

Today going to Madhira to khammam crop mirchi feild vaya -vatsavai Bonkal 9440895942=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/B71Cayf3XGI/0.jpg&videoid*VIDEO*B71Cayf3XGI&date*2022-12-26T02:28:47.000Z#

vatsavai mahapadipuja=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/E0oFwTquzJ8/0.jpg&videoid*VIDEO*E0oFwTquzJ8&date*2022-12-02T17:42:01.000Z#vatsavai mahapadipuja=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/sCtq8BTWLtQ/0.jpg&videoid*VIDEO*sCtq8BTWLtQ&date*2022-12-02T17:21:55.000Z#vatsavai mahapadipuja om sri swamiye saranam ayyappa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LrLhK5c950M/0.jpg&videoid*VIDEO*LrLhK5c950M&date*2022-12-02T17:17:11.000Z#

Na saami dance performance Saint Thomas school vatsavai=thumb*https://i.ytimg.com/vi/y5oXF_pqd_4/0.jpg&videoid*VIDEO*y5oXF_pqd_4&date*2022-11-17T18:30:09.000Z#

admin
Author: admin