వార్షిక ఉపవాస ప్రార్థన యాగము Day 1 Morning| CWCT=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yYoUCC8DxVg/0.jpg&videoid*VIDEO*yYoUCC8DxVg&date*2023-10-19T21:54:42.000Z&chname*#

Karthika pournami theppotsavam thondangi karthikapournami=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/rWm2hJU9TSk/0.jpg&videoid*VIDEO*rWm2hJU9TSk&date*2023-11-26T10:49:36.000Z&chname*#thondangi . వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల.దాడిశెట్టి.రాజా. తుని.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/WnUUTFP4aKU/0.jpg&videoid*VIDEO*WnUUTFP4aKU&date*2023-11-10T08:06:19.000Z&chname*#THONDANGI. దుర్గాగంభిక అమ్మవారి విగ్రహం ఊరేగింపు సందర్భంగా=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/QKO1Iq5tqUs/0.jpg&videoid*VIDEO*QKO1Iq5tqUs&date*2023-10-25T14:01:55.000Z&chname*#

THONDANGI. ట్రాక్టర్.ము సత్యనారాయణ.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Zjh_SVslev8/0.jpg&videoid*VIDEO*Zjh_SVslev8&date*2022-12-27T11:25:34.000Z#

MPEF CHRISTMAS // THONDANGI MANDAL// 05/12/2022=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xhJNBvjfUok/0.jpg&videoid*VIDEO*xhJNBvjfUok&date*2022-12-05T06:22:43.000Z#

Chekumuki Science Festival – 2022 in Thondangi Mandal at MPPMP School A.Kothapalli=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/zZYEUgBLtrk/0.jpg&videoid*VIDEO*zZYEUgBLtrk&date*2022-11-28T16:22:49.000Z#

November 26, 2022 thondangi Venkatesh garu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/no0UxqGqVBU/0.jpg&videoid*VIDEO*no0UxqGqVBU&date*2022-11-26T01:23:59.000Z#

school level science fest..zphs thondangi ..23/11/22=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/I5rZB9RGI-4/0.jpg&videoid*VIDEO*I5rZB9RGI-4&date*2022-11-23T15:21:56.000Z#Real school of learning..zphs thondangi=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/c-8MgfXzIZw/0.jpg&videoid*VIDEO*c-8MgfXzIZw&date*2022-11-23T12:56:10.000Z#

Poster hangings with chikkies and other cardboards.ZPHS.THONDANGI 22/11/2022=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/UqwPbmQrUN8/0.jpg&videoid*VIDEO*UqwPbmQrUN8&date*2022-11-22T13:46:47.000Z#

chekumuki mandal level.Thondangi mandal=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/49HXzi-zc_c/0.jpg&videoid*VIDEO*49HXzi-zc_c&date*2022-11-18T14:18:35.000Z#

కార్తీక వన భోజనాలు..ZPHS THONDANGI.16/11/22=thumb*https://i.ytimg.com/vi/Vs-WdPtK2f4/0.jpg&videoid*VIDEO*Vs-WdPtK2f4&date*2022-11-16T14:20:21.000Z#karthika pournami teppa mahotsavam Thondangi devdipawali karthikapournami=thumb*https://i.ytimg.com/vi/yTO5TRqcKho/0.jpg&videoid*VIDEO*yTO5TRqcKho&date*2022-11-08T14:37:07.000Z#

admin
Author: admin