చెత్తశుద్ధి కేంద్రాలపై నిర్లక్ష్యం | Waste to Wealth From Garbage | Pedaparupudi | Govt.Neglecting=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Rklmg1yAqMA/0.jpg&videoid*VIDEO*Rklmg1yAqMA&date*2023-09-19T03:25:31.000Z&chname*#pedaparupudi Toofan segaa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bA_pELCb0Ac/0.jpg&videoid*VIDEO*bA_pELCb0Ac&date*2023-07-29T14:31:05.000Z&chname*#

maths day celebration on 22.12.2022 ZPHS PEDAPARUPUDI=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/SwvDN3Ovt3U/0.jpg&videoid*VIDEO*SwvDN3Ovt3U&date*2023-01-01T11:43:20.000Z#Kaikala Satya Narayana Own House In Dosapadu Village , Pedaparupudi Mandal , Krishna District=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/MRZ0Cw7jhno/0.jpg&videoid*VIDEO*MRZ0Cw7jhno&date*2022-12-24T10:30:00.000Z#

children&39;s day 2022 ZPHS PEDAPARUPUDI=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/WTElMS_6Unk/0.jpg&videoid*VIDEO*WTElMS_6Unk&date*2022-11-27T13:21:57.000Z#

Pedaparupudi, Krishna, ANDHRA PRADESH All Postoffices full details.=thumb*https://i.ytimg.com/vi/OixlOrJSLm0/0.jpg&videoid*VIDEO*OixlOrJSLm0&date*2022-11-09T00:43:49.000Z#

admin
Author: admin