సోత్త మహాపురుడే జిసు letest New kuvi audio song church of christ pedapadu =Thumb*https://i.ytimg.com/vi/diphylEGIrw/0.jpg&videoid*VIDEO*diphylEGIrw&date*2022-12-30T06:03:16.000Z#ప్రూతి గడికిహమన్నతి letest New super kuvi videos song church of christ PEDAPADU =Thumb*https://i.ytimg.com/vi/6o5bwceSffs/0.jpg&videoid*VIDEO*6o5bwceSffs&date*2022-12-26T07:12:35.000Z#

Jagananna Saswatha Bhu Hakku Bhu Raksha | Pedapadu | Minister Dharmana Attend=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/dncFqscJ-tc/0.jpg&videoid*VIDEO*dncFqscJ-tc&date*2022-12-02T03:52:51.000Z#

Sivalayam Kotha Mupparru, Pedapadu Mandal, Eluru District., AndhraPradesh=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Y6IOkJcpBio/0.jpg&videoid*VIDEO*Y6IOkJcpBio&date*2022-11-29T14:56:51.000Z#

my village pedapadu drown visuals=thumb*https://i.ytimg.com/vi/KgDn3rCq7EM/0.jpg&videoid*VIDEO*KgDn3rCq7EM&date*2022-11-14T07:39:42.000Z#

admin
Author: admin