జోరువానలో విద్యుత్ శాఖ సేవలు l electrical l pedagantyada l vaarthatv channel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/JACfn4Ah2Co/0.jpg&videoid*VIDEO*JACfn4Ah2Co&date*2023-12-04T08:39:24.000Z&chname*#

A to z real estate consultancy, Pedagantyada, chinagantyada , gajuwaka , Kurmanna Palem, 9866840770=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/BqPzcdVyxiY/0.jpg&videoid*VIDEO*BqPzcdVyxiY&date*2023-11-18T10:51:40.000Z&chname*#

ESWARI GROUP project at Pedagantyada with 35 lakhs A home closing process involves several things.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/rdAU7RiVsNU/0.jpg&videoid*VIDEO*rdAU7RiVsNU&date*2023-11-15T05:14:39.000Z&chname*#

వెండి చీర.. అమ్మవారుకి l pedagantyada l vaarthatv channel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LJ2SKupHIFs/0.jpg&videoid*VIDEO*LJ2SKupHIFs&date*2023-11-11T15:43:30.000Z&chname*#

118 Elements Name @ ZPHS Islampeta of Pedagantyada Mandal Student=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/l2DVdpYQzhM/0.jpg&videoid*VIDEO*l2DVdpYQzhM&date*2023-10-31T12:54:16.000Z&chname*#118 Elements @ ZPHS Islampeta of Pedagantyada Mandal Student=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/KYCf9gCZW6Y/0.jpg&videoid*VIDEO*KYCf9gCZW6Y&date*2023-10-31T12:51:03.000Z&chname*#

A to z services , Pedagantyada , vsp .44 ( real estate , Document writing , Bank loans) 9542222966=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/MCVyCuMfYHs/0.jpg&videoid*VIDEO*MCVyCuMfYHs&date*2023-10-25T13:39:52.000Z&chname*#

dj song mix by .. chinnu alluda song l pedagantyada l Dhanush Local=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/FSgTnou73CI/0.jpg&videoid*VIDEO*FSgTnou73CI&date*2023-10-25T04:35:22.000Z&chname*#

ESWARI GROUP project at Pedagantyada with 33 lakhs along with interiors.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Xn74Njua_Wg/0.jpg&videoid*VIDEO*Xn74Njua_Wg&date*2023-10-18T01:30:16.000Z&chname*#

A to z services ( Document writing , real estate,bank loans etc …) Pedagantyada,vsp. 44 9542222966=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LXKFvSQktyE/0.jpg&videoid*VIDEO*LXKFvSQktyE&date*2023-10-24T01:12:50.000Z&chname*#శ్రీ విజవాడ దుర్గమ్మ నిజరూప దర్శనం l pedagantyada l vaarthatv channel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/OxZVudjtiu8/0.jpg&videoid*VIDEO*OxZVudjtiu8&date*2023-10-18T10:38:17.000Z&chname*#2023.durgamatha agamanam in pedagantyada=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/CRlJCcFkuY0/0.jpg&videoid*VIDEO*CRlJCcFkuY0&date*2023-10-17T15:27:18.000Z&chname*#విజయవాడ దుర్గమ్మ దర్శనం l pedagantyada l=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/0buHaWMc_jo/0.jpg&videoid*VIDEO*0buHaWMc_jo&date*2023-10-17T11:02:57.000Z&chname*#

at pedagantyada||in vizag||in festival=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/k1Bd8JgKXps/0.jpg&videoid*VIDEO*k1Bd8JgKXps&date*2023-10-12T06:01:49.000Z&chname*#

ON Going Project pedagantyada=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-0N0zUa8Kcw/0.jpg&videoid*VIDEO*-0N0zUa8Kcw&date*2023-10-04T05:08:16.000Z&chname*#non stop remix song dance|| pedagantyada||from vizag boys dance group=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/R8hakHAKmH0/0.jpg&videoid*VIDEO*R8hakHAKmH0&date*2023-10-01T03:48:33.000Z&chname*#non stop dance|| vizag boys dance group||pedagantyada=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ZCZPD_mx-4Y/0.jpg&videoid*VIDEO*ZCZPD_mx-4Y&date*2023-09-30T06:24:04.000Z&chname*#vizag boys dance group|| from vizag||pedagantyada=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/E4GI6esbbq8/0.jpg&videoid*VIDEO*E4GI6esbbq8&date*2023-09-27T04:47:23.000Z&chname*#Saranga Dariya | Dance Cover | Teachers&39; Day Celebrations ZPHS NADUPURU Pedagantyada VIZAG AP🇮🇳=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Ur9kRq-H2Og/0.jpg&videoid*VIDEO*Ur9kRq-H2Og&date*2023-09-10T08:06:14.000Z&chname*#

Kushi 4k 1st Day fan&39;s hangama l Aruna picture palace l pedagantyada l pavan l 4k vaarthatvtv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bntc4UizLC8/0.jpg&videoid*VIDEO*bntc4UizLC8&date*2023-01-01T02:52:33.000Z#అమ్మవారికి నక్షత్ర హారతి l housing board colony l pedagantyada l vaarthatv channel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/OfObI11AFac/0.jpg&videoid*VIDEO*OfObI11AFac&date*2022-12-30T16:26:54.000Z#Rev.Victor Preaching @ Christmas Celebration’s, Pedagantyada (తెలుగు)=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/OmHn0NUMi8A/0.jpg&videoid*VIDEO*OmHn0NUMi8A&date*2022-12-30T10:13:36.000Z#Rev.Victor Preaching – Video @ Christmas Celebration’s, Pedagantyada=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/v2Uk83NBg7s/0.jpg&videoid*VIDEO*v2Uk83NBg7s&date*2022-12-29T13:11:42.000Z#Why do we celebrate Maths Day By Sridhar SirZPHS NADUPURUPedagantyadaVisakhapatnamAndhra Pradesh=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/m5mvunGgNt0/0.jpg&videoid*VIDEO*m5mvunGgNt0&date*2022-12-28T15:51:53.000Z#Rev Victor Preaching – Photo&39;s @ Christmas Celebration&39;s Pedagantyada=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/2WjyXL2ks2I/0.jpg&videoid*VIDEO*2WjyXL2ks2I&date*2022-12-28T10:36:40.000Z#

Har Ghar Tiranga🇮🇳Rally on 12/08/22 ZPHS NADUPURU🌳Pedagantyada🌻HM Sri RACHAKONDA SRINIVASU Sir💐AP🇮🇳=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/H8KiboJUgIQ/0.jpg&videoid*VIDEO*H8KiboJUgIQ&date*2022-11-25T12:55:41.000Z#

సత్యసాయి బాబా జన్మదిన వేడుకలు l 76 ward housing board colony l pedagantyada l vaarthatv channel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/a8XvzWSF-fw/0.jpg&videoid*VIDEO*a8XvzWSF-fw&date*2022-11-23T14:56:50.000Z#మహా శివునికి అభిషేకం l 76 వార్డు – హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ l pedagantyada l vaarthatv channel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ZXg-uQqSZII/0.jpg&videoid*VIDEO*ZXg-uQqSZII&date*2022-11-23T12:56:34.000Z#5.1 Dolby digital supported heavy amplifier for pedagantyada Visakhapatnam thank you Ashok garu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/OlFT0U1A4BI/0.jpg&videoid*VIDEO*OlFT0U1A4BI&date*2022-11-19T00:40:53.000Z#

ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న శివాలయం l pedagantyada BC gate l steel plant l vaarthatv channel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YxJBxOtluR4/0.jpg&videoid*VIDEO*YxJBxOtluR4&date*2022-11-21T12:22:41.000Z#శివాలయం ముందు ఆకట్టుకున్న రథం l స్టీల్ ప్లాంట్ l pedagantyada l vaarthatv channel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/qhNHyeYHsL0/0.jpg&videoid*VIDEO*qhNHyeYHsL0&date*2022-11-21T12:19:55.000Z#స్వామి భక్తి తో.. భజన మండలి l pedagantyada l Steel Plant l vaarthatv channel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/qg1YKuyIvFQ/0.jpg&videoid*VIDEO*qg1YKuyIvFQ&date*2022-11-21T12:13:14.000Z#5.1 Dolby supported amplifier for pedagantyada customer=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ebF9Dam2IEs/0.jpg&videoid*VIDEO*ebF9Dam2IEs&date*2022-11-19T00:35:13.000Z#boxing 🥊 compition..srinivas l BBC boxing club l pedagantyada l=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/3eOtSV4q_h4/0.jpg&videoid*VIDEO*3eOtSV4q_h4&date*2022-11-14T04:56:27.000Z# BBC boxing club ఆద్వర్యంలో.. l pedagantyada l vaarthatv channel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/e2YU1fGZP0k/0.jpg&videoid*VIDEO*e2YU1fGZP0k&date*2022-11-14T04:47:55.000Z#childrens day special l BBC boxing 🥊 club l pedagantyada l vaarthatv channel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wwjyyxn22IY/0.jpg&videoid*VIDEO*wwjyyxn22IY&date*2022-11-14T04:48:41.000Z#

admin
Author: admin