భారీ వర్షం పడడంతో కొట్టుకుపోయిన వంతెన..గ్రామ వాసుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు@Peda Bayalu Mandal | 1TV NEWS=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/h0tzwloT_ko/0.jpg&videoid*VIDEO*h0tzwloT_ko&date*2023-09-20T11:25:51.000Z&chname*#

₹7500 Village volleyball MATCH | Pedabayalu Chinna match=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/paV7V97DAH4/0.jpg&videoid*VIDEO*paV7V97DAH4&date*2022-11-30T12:55:00.000Z#

ప్రాచుర్యంలో లేని ఓ.. అందమైన జలపాతం l pedabayalu waterfall l araku paderumotovlog tourism=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/mO4pymqaYd8/0.jpg&videoid*VIDEO*mO4pymqaYd8&date*2022-11-28T03:32:47.000Z#

The Unseen Waterfalls – Pedabayalu | Tonkota Waterfalls | Ananthagiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/iDyw2eidrHg/0.jpg&videoid*VIDEO*iDyw2eidrHg&date*2022-11-26T12:45:02.000Z#

Hkp Sai, Shyam, Gana v/s Pedabayalu Chinna, Dileep, | Best players VOLLEYBALL MATCH=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/FjILbygnBz0/0.jpg&videoid*VIDEO*FjILbygnBz0&date*2022-11-26T09:33:00.000Z#

పెద్ద బయలు… డుడుమ రోడ్ మార్గం.. ఆంద్ర… ఒరిస్సా బోర్డర్=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/giTcO46mpo4/0.jpg&videoid*VIDEO*giTcO46mpo4&date*2022-11-16T17:17:06.000Z#paderu | Morning fogg till 10 a.m. | pedabayalu .10°C.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/AQHrr9Yu-Vw/0.jpg&videoid*VIDEO*AQHrr9Yu-Vw&date*2022-11-15T02:45:59.000Z#pedabayalu santha | paderu | monday=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/RUZ89oYB8Z4/0.jpg&videoid*VIDEO*RUZ89oYB8Z4&date*2022-11-14T14:01:44.000Z#దళితుల మీద మరో పెద్ద కుట్ర బట్ట బయలు||1998 మెమో అస్సలు ఎందుకు?|| క్రైస్తవులు పడుతున్న వేదన.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/3JFQnzBSeTI/0.jpg&videoid*VIDEO*3JFQnzBSeTI&date*2022-11-14T08:53:09.000Z#పెద్ద బయలు…విశాఖ ఏజెన్సీ=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/RimYwfTHDtQ/0.jpg&videoid*VIDEO*RimYwfTHDtQ&date*2022-11-14T06:19:55.000Z#Beautiful nature | Paderu | laxmipeta | pedabayalu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/QTElCt9SF3k/0.jpg&videoid*VIDEO*QTElCt9SF3k&date*2022-11-12T00:55:01.000Z#Balleguda waterfalls | paderu | pedabayalu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/E7mm7F6d_x0/0.jpg&videoid*VIDEO*E7mm7F6d_x0&date*2022-11-11T13:46:59.000Z#Tribes near pedabayalu/AP=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/mVZbCInoOCY/0.jpg&videoid*VIDEO*mVZbCInoOCY&date*2022-11-09T08:50:38.000Z#

admin
Author: admin