స్త్రీ బుతు స్నానం చేశాక ఇలా మాత్రం చేయకండి ఇలా చేస్తే మహా పాపం || చాగంటి కోటేశ్వరరావు ప్రవచనం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/n4sZ-LI4qUQ/0.jpg&videoid*VIDEO*n4sZ-LI4qUQ&date*2022-11-24T05:40:10.000Z#

దీర్సముండ జయంతి నివాళి అరిపిన తెలంగాణ ఆదివాసి గిరిజన సంఘ మహా ముత్తారం మండలం కార్యదర్శి ఆసోదుల కుమార్=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/QDz0yzkMWwk/0.jpg&videoid*VIDEO*QDz0yzkMWwk&date*2022-11-19T05:25:08.000Z#

మహా ముత్తారం PACS లో సహాకార వారోత్సవాలు //KALESWARAM TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jF9V8C0ULnw/0.jpg&videoid*VIDEO*jF9V8C0ULnw&date*2022-11-15T11:44:17.000Z#

admin
Author: admin