అబ్రహం నుంచి యేసు క్రీస్తు వరకు ఉన్న తరములు penuel prayer fellowship gudlavalleru=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/qNcbHgJyg8g/0.jpg&videoid*VIDEO*qNcbHgJyg8g&date*2023-01-02T06:45:17.000Z#watch night service 31-12-2022 live from gudlavalleruPENUEL PRAYER FELLOWSHIP=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/CIMf0JxvR24/0.jpg&videoid*VIDEO*CIMf0JxvR24&date*2022-12-31T21:42:06.000Z#

sunday prayer live from gudlavalleru message byprabudas=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9OgrsLSy7U0/0.jpg&videoid*VIDEO*9OgrsLSy7U0&date*2022-12-04T05:34:30.000Z#

Gudlavalleru 💗 Royal kaaa Baaap👌🙏🥳😎🔥Peace Full Cuty☮️one of the best village💯✌️🙏🕉️☪️✝️🙅‍♂️Sai✍️🎤9😎☮️=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9oPipP-ipJA/0.jpg&videoid*VIDEO*9oPipP-ipJA&date*2022-11-30T16:45:48.000Z#sunday prayer live from gudlavalleru message byprabudas=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bpyQOJW0LYA/0.jpg&videoid*VIDEO*bpyQOJW0LYA&date*2022-11-27T04:58:29.000Z#Old blood line ongole bull (ambothu) at gudlavalleru ongole kkr agedbull=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/2Y93yL3VkkE/0.jpg&videoid*VIDEO*2Y93yL3VkkE&date*2022-11-25T11:48:46.000Z#Dr Cl Venkat Rao about Medical Health Camp Gudlavalleru | Vijayawada | CL Venkat Latest=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/w4MIXwgWKME/0.jpg&videoid*VIDEO*w4MIXwgWKME&date*2022-11-25T11:12:12.000Z#

admin
Author: admin