సన్నీ యాదవ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిరుపేదలకు సహాయంprodduturuduvvur శ్రీవినాయకఫౌండేషన్=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/N5fdHqP6dRg/0.jpg&videoid*VIDEO*N5fdHqP6dRg&date*2023-01-01T10:53:24.000Z#Duvvur Dosa, దువ్వురు దోశ=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/7p8HCnujw4o/0.jpg&videoid*VIDEO*7p8HCnujw4o&date*2023-01-01T05:22:41.000Z#duvvur famous ghee dosa 250 rupees please subcribe=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/nnM_rDjbAE4/0.jpg&videoid*VIDEO*nnM_rDjbAE4&date*2023-01-01T02:10:14.000Z#New year celebration eliteschool duvvur=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/7wmDTldw_YI/0.jpg&videoid*VIDEO*7wmDTldw_YI&date*2022-12-31T17:48:52.000Z#నిరుపేదలకోసం..prodduturu duvvur srivinayakafoundation=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/MAsZEphXazQ/0.jpg&videoid*VIDEO*MAsZEphXazQ&date*2022-12-31T13:01:32.000Z#Road covered with fog | NH-40|Duvvur |Kadapa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/_9ofZZM_dUQ/0.jpg&videoid*VIDEO*_9ofZZM_dUQ&date*2022-12-31T07:56:44.000Z#Happy Tea Container|Tomorrow Grand Opening|NH-40|Duvvur|You&39;re Prasad – Advanced Happy New Year-2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bNKge-aswjA/0.jpg&videoid*VIDEO*bNKge-aswjA&date*2022-12-30T15:22:11.000Z#అంతర్జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంprodduturu duvvur srivinayakafoundation=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/htDOTiT34cs/0.jpg&videoid*VIDEO*htDOTiT34cs&date*2022-12-30T05:53:13.000Z#Bangalore Iyengar Bakery|New Opening |Duvvur|అన్ని రకాల కేకులు & స్పెషల్ ఎగ్ లేకుండా కేక్ చేయబడును.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ktTiHG_NUEg/0.jpg&videoid*VIDEO*ktTiHG_NUEg&date*2022-12-30T01:28:41.000Z#@ DUVVUR KAJU DOSA @=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bXIXEsUKCLc/0.jpg&videoid*VIDEO*bXIXEsUKCLc&date*2022-12-29T17:06:06.000Z#Field trip ! visiting places ! Elite school ! DUVVUR=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/CfWlVW9puqw/0.jpg&videoid*VIDEO*CfWlVW9puqw&date*2022-12-29T11:17:32.000Z#నిరుపేద మహిళకు జీవనోపాధి కి prodduturu duvvur srivinayakafoundation=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/r5l9VYCyGp0/0.jpg&videoid*VIDEO*r5l9VYCyGp0&date*2022-12-24T03:23:27.000Z#

FIR filed against… selfie video taken by deceased person | KADAPA | Duvvur=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/O2SKJiNaT4Q/0.jpg&videoid*VIDEO*O2SKJiNaT4Q&date*2022-12-03T15:13:45.000Z#

SRI AYYAPPA SWAMY PUJA//SIVALAYAM//DUVVUR//SRI VINAYAKA FOUNDATION=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9qa_aCqKl1s/0.jpg&videoid*VIDEO*9qa_aCqKl1s&date*2022-12-03T08:50:21.000Z#

| Sri Ayyappa Swamy puja | Mana Duvvur | Duvvur | KADAPA | janakiram1890| స్వామియే శరణం అయ్యప్ప |=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LEf4UVPOiUI/0.jpg&videoid*VIDEO*LEf4UVPOiUI&date*2022-11-28T05:28:28.000Z#| Sri Venkateswara Swamy puja | bollavaram | proddutur | Mana Duvvur | Duvvur | Janakiram1890 |=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Wp6Vsc8AIk0/0.jpg&videoid*VIDEO*Wp6Vsc8AIk0&date*2022-11-28T04:55:56.000Z#| Sri Lakshmi Venkateswara bajana brundam | Mana Duvvur | Duvvur | KADAPA | janakiram1890|=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/HzC0kITBVEU/0.jpg&videoid*VIDEO*HzC0kITBVEU&date*2022-11-28T03:01:04.000Z#

Gospel meeting testimony Bro. John victor G. S (duvvur)[email protected] JERUSALEM PRAYER HOUSE MYDUKUR 🥳=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/eQHJCyKkGIc/0.jpg&videoid*VIDEO*eQHJCyKkGIc&date*2022-11-21T02:55:13.000Z#sundayworshipservice- BRO JOHN VICTOR G. S (DUVVUR). @NEW JERUSALEM PRAYER HOUSE MYDUKUR 🥳=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/HYraYCbnAZ0/0.jpg&videoid*VIDEO*HYraYCbnAZ0&date*2022-11-20T07:35:34.000Z#

| SRI VENKATESWARA SWAMY TEMPLE | KHAJIPETA | GOVINDA GOVINDA | MANA DUVVUR | DUVVUR |JANAKIRAM1890|=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/6m6rt_K3TP4/0.jpg&videoid*VIDEO*6m6rt_K3TP4&date*2022-11-19T03:52:54.000Z#

Celebrating the reformation day at Bible mission Duvvur. 31st October 2022 🤍=thumb*https://i.ytimg.com/vi/HMpXLMDEw7o/0.jpg&videoid*VIDEO*HMpXLMDEw7o&date*2022-11-16T08:55:18.000Z#@ My Home || Vasist Royal || Duvvur=thumb*https://i.ytimg.com/vi/slJm01sxq90/0.jpg&videoid*VIDEO*slJm01sxq90&date*2022-11-13T13:49:26.000Z#Prudviraju Weds Supraja// Holy Matrimony // New Jerusalem – Duvvur=thumb*https://i.ytimg.com/vi/Df0oL6j0Ezw/0.jpg&videoid*VIDEO*Df0oL6j0Ezw&date*2022-11-11T04:55:06.000Z#

admin
Author: admin