దేవాలయ భూములపై వైకాపా నాయకుల కన్ను | YCP Leaders Eye on Temple Lands | Bukkapatnam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Y8Hv9SRk2I0/0.jpg&videoid*VIDEO*Y8Hv9SRk2I0&date*2023-11-24T16:24:06.000Z&chname*#

Rare Collection of Foreign Currency Notes|R.V.Prasad|GDC, Bukkapatnam|Dr V Raj Mahammadh|raj Ismart=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/qsncgZSdDY8/0.jpg&videoid*VIDEO*qsncgZSdDY8&date*2023-11-29T13:45:26.000Z&chname*#Bukkapatnam sub registrar Srinivas Naik committed suicide in chennai | BRK News Digital=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/B-eoFZ8twHs/0.jpg&videoid*VIDEO*B-eoFZ8twHs&date*2023-11-26T04:44:51.000Z&chname*#

mase.sai chethana bukkapatnam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/VpijUwqCkgk/0.jpg&videoid*VIDEO*VpijUwqCkgk&date*2023-12-02T15:45:08.000Z&chname*#Atrial Fibrillation w/Radhika Bukkapatnam, Md=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/AL0lU-YLxHs/0.jpg&videoid*VIDEO*AL0lU-YLxHs&date*2023-12-01T21:30:07.000Z&chname*#శ్రీనివాస్ నాయక్ గారి అంతిమ యాత్ర.. Last Journey of Bukkapatnam Sub-Registrar Srinivas Naik=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/30YiBGOLR7Y/0.jpg&videoid*VIDEO*30YiBGOLR7Y&date*2023-11-28T03:36:53.000Z&chname*#Bukkapatnam Sub Registrar Ends Life In Chennai Lodge | Sri Satya Sai district | Samayam Telugu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/i_H1654111M/0.jpg&videoid*VIDEO*i_H1654111M&date*2023-11-26T07:57:52.000Z&chname*#లంచం తీసుకుంటూ దొరికిన అధికారి పరార్ .. మూడు రోజుల తర్వాత ట్విస్ట్ ** || Bukkapatnam || ABN Telugu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/uSduEdYh2GA/0.jpg&videoid*VIDEO*uSduEdYh2GA&date*2023-11-26T02:41:56.000Z&chname*#bukkapatnam cheruvukatta | Raja Reddy Bommakka=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-TqkJ23Vxt4/0.jpg&videoid*VIDEO*-TqkJ23Vxt4&date*2023-11-23T10:30:00.000Z&chname*#ACB Raids on Sub Registrar Office in Bukkapatnam, Sri Sathya Sai District | Prime9 News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9JuyjwdX9QQ/0.jpg&videoid*VIDEO*9JuyjwdX9QQ&date*2023-11-23T02:45:58.000Z&chname*#SK UNIVERSITY KABADDI MATCH SSBN VS JDS BUKKAPATNAM=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Oi9ZQ0zftCo/0.jpg&videoid*VIDEO*Oi9ZQ0zftCo&date*2023-11-02T05:02:26.000Z&chname*#NSA BUKKAPATNAM KOTHACHERUVU Navodaya NMMS 10th Inter COACHINGS & SCHOOL=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wnvyevtfE3M/0.jpg&videoid*VIDEO*wnvyevtfE3M&date*2023-10-31T03:19:04.000Z&chname*#bukkapatnambull Bajarngi 🥰=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/BrC2MY1WX0A/0.jpg&videoid*VIDEO*BrC2MY1WX0A&date*2023-10-24T13:09:56.000Z&chname*#bukkapatnam cheruvu Satya Sai district=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/I3X3RwwMI-U/0.jpg&videoid*VIDEO*I3X3RwwMI-U&date*2023-10-20T12:06:50.000Z&chname*#Patti ITI College BUKKAPATNAM Convocation you tube link=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/R0gM5Q2UIEY/0.jpg&videoid*VIDEO*R0gM5Q2UIEY&date*2023-10-20T08:22:43.000Z&chname*#Pradyumn Bukkapatnam, Iowa, US AVGACM NAVARATRI_MUSIC_FEST=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Q-fjiT4kEmY/0.jpg&videoid*VIDEO*Q-fjiT4kEmY&date*2023-10-18T13:00:18.000Z&chname*#అ – అః in Dance Performance NSA BUKKAPATNAM=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/IiDV6UWLads/0.jpg&videoid*VIDEO*IiDV6UWLads&date*2023-10-15T11:08:13.000Z&chname*#అ – అః in Dance Performance NSA BUKKAPATNAM=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/mAdw6L9zNHY/0.jpg&videoid*VIDEO*mAdw6L9zNHY&date*2023-10-15T11:01:41.000Z&chname*#

sri Bukkapatnam chowdeswari devi ammavari pooja=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/UKIAROMKE-E/0.jpg&videoid*VIDEO*UKIAROMKE-E&date*2023-12-08T13:22:39.000Z&chname*#

admin
Author: admin