మోజేస్ అన్న సాక్ష్యం – Pas.Mojes testimony || MESSIAH MANDIR BPM testimony pastor latest live=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/dW_lEfoAOhQ/0.jpg&videoid*VIDEO*dW_lEfoAOhQ&date*2023-03-19T12:00:10.000Z&chname*null#

గుళ్లోకి వెళ్లి తాళం వేసుకున్న ప్రేమ జంట.. కట్ చేస్తే..! | MACHILIPATNAM BUDDALAPALEM A LOVE COUPLE=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/SJ89WoY7WL0/0.jpg&videoid*VIDEO*SJ89WoY7WL0&date*2023-05-02T02:54:41.000Z&chname*null#గుళ్లోకి వెళ్లి తాళం వేసుకున్న ప్రేమ జంట.. కట్ చేస్తే..! | MACHILIPATNAM BUDDALAPALEM A LOVE COUPLE=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/vpezqgg5lWY/0.jpg&videoid*VIDEO*vpezqgg5lWY&date*2023-05-02T02:55:36.000Z&chname*null#

దేవుని పిలుపు || బైబిల్ స్టడీ || Messiah Mandir Buddalapalem || Pastor.Mojes || pastor messages=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/aUwkUPA0xsU/0.jpg&videoid*VIDEO*aUwkUPA0xsU&date*2023-03-22T14:00:10.000Z&chname*null#

Buddalapalem youth=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/PxSw0B6LXoA/0.jpg&videoid*VIDEO*PxSw0B6LXoA&date*2023-03-05T18:30:34.000Z&chname*null#

నిజమైన ద్రాక్షవల్లి Song Cover || Bro.Billy Graham || Messiah Mandir || Buddalapalem=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bgk8ZgZDB5s/0.jpg&videoid*VIDEO*bgk8ZgZDB5s&date*2023-02-03T12:30:11.000Z&chname*null#

కరుణా సంపన్నుడా || Hosanna Ministries || Cover Song || Bro.Billy Graham || Buddalapalem ||=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/RzPVw5Syd7c/0.jpg&videoid*VIDEO*RzPVw5Syd7c&date*2022-12-07T16:25:04.000Z&chname*null#

స్తుతి పాడుటకే బ్రతికించిన || Hosanna Ministries 2022 Song Cover || Bro.Billy Graham || Buddalapalem=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Ic80bRv9g70/0.jpg&videoid*VIDEO*Ic80bRv9g70&date*2023-01-21T12:30:08.000Z&chname*null#

ఆతి పరిశుద్ధుడా || Hosanna 2023 New Year Song Cover || Bro.Billy Graham || Buddalapalem=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/qdC-ZwFqicw/0.jpg&videoid*VIDEO*qdC-ZwFqicw&date*2023-01-10T23:17:50.000Z#all night prayer Live Buddalapalem please subscribe మా యూట్యూబ్ ఛానల్ pastor prem Raj=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/eTVxZ4Cldnk/0.jpg&videoid*VIDEO*eTVxZ4Cldnk&date*2023-01-10T15:49:18.000Z#

admin
Author: admin